Hệ thống tích hợp dữ liệu lớn

Tính năng:

– Tích hợp dữ liệu

– Phân tích và xữ lý dữ liệu

– Modeling dữ liệu, ứng dụng cho BI (doanh nghiệp thông minh) và AI (trí tuệ nhân tạo)

Nền tảng công nghệ nguồn mở:

– Hadoop

– HBase

– Spark

– Kafka

– Druid